Κενή Θέση Τακτικού Ωρομίσθιου Εργάτη

Τετάρτη, 18 Μαϊος 2022, 06:10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1.         Το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη δύο τακτικών εργατών/εργατριών γενικών καθηκόντων. Οι θέσεις αυτές θα αντικαταστήσουν τις δύο υφιστάμενες έκτακτες θέσεις οι οποίες θα καταργηθούν

 2.        Οι δύο εργάτες/εργάτριες θα ασχολούνται με Γενικά Καθήκοντα σχετικά όπως αυτά περιγράφονται στην προκήρυξη της θέσης. Επιπλέον θα πρέπει να κατέχουν άδεια οδήγησης εν ισχύ, της οποίας αντίγραφο θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτηση τους. Ο προσφερόμενος μισθός για τη θέση αυτή είναι η Κλίμακα Ε5 (Ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές € 1063.37 ανά μήνα). Ο μισθός αυτός είναι μειωμένος κατά 10% . Στα δύο χρόνια υπηρεσίας η μειωση θα τερματιστεί και  το ποσό του  -10% θα ενσωματωθεί στο μισθό. Τα καθήκοντα/ωφελήματα της θέσης αυτή είναι αυτά που ισχύουν για τους κυβερνητικούς ωρομίσθιους εργάτες.

 3.        Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι υγιείς, αρτιμελείς, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και η ηλικία τους να είναι τέτοια που να μπορούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα που απαιτεί η θέση. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση πρόσληψης τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρουσιάσουν Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.

4.         Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης και για σχετική αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματέα του Κ.Σ. Κόρνου (τηλέφωνο: 22 532170, 22532528) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

  1. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Συμβουλίου μέχρι τις 06/6/2022 και ώρα 12:00. Έντυπα Αιτήσεων καθώς και τα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης, μπορούν να προμηθεύονται και από τα γραφεία του Συμβουλίου ή από την ιστοσελίδα www.kornos.org.cy

Έντυπα

Powered by Technomart