Ενοικιαστές

Πληροφορούνται όλοι οι ενοικιαστές υποστατικών στον Κόρνο ότι για την σύνδεση του υδρομετρητή με το ενοικιαζόμενο υποστατικό θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν το δελτίο ταυτότητας τους, το ενοικιαστήριο έγγραφο που έχουν συνάψει με τον ιδιοκτήτη και να πληρώσουν ως εγγύηση το ποσό των € 60 το οποίο θα επιστραφεί στον ενοικιαστή με τη λήξη του συμβολαίου και τη διευθέτηση όλων των οφειλών προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου. Προτρέπονται οι ενοικιαστές όπως πληροφορηθούν εκ των προτέρων για τυχών οφειλές υδατοπρομήθειας  από προηγούμενους ενοικιαστές ή και από τον ιδιοκτήτη  του προς ενοικίαση υποστατικού αφού σε τέτοια περίπτωση δεν θα γίνεται σύνδεση στο δίκτυο υδατοπρομήθειας της κοινότητας πριν την εξόφληση των καθυστερημένων οφειλών. Η ύπαρξη ενοικιαστήριου εγγράφου δεν δεσμεύει το Συμβούλιο για σύνδεση, άνευ όρων, με το δίκτυο υδατοπρομήθειας της κοινότητας. 

 

Powered by Technomart